Tjenestenivå

- ledernivå i enheter og tjenester

Prosedyrer, verktøy, tverrfaglige møteplasser og samarbeidsrutiner som de ulike tjenestene benytter for å sikra identifikasjon og oppfølging av barn i målgruppen.

Involverte kommunale tjenester: Barnehage, grunnskole, helsestasjonen/ skolehelsetjenesten, NAV-Hadsel, rus og psykisk helsetjeneste